Tato webová stránka používá cookies. Cookies mohou být použity pro marketingové účely, statistické a přizpůsobení služeb individuálním potřebám uživatele. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.
0 0 bez DPH
Poslední přidané položky
Celkem
0 Kč bez DPH 0 Kč s DPH
Přejít do košíku
Hlavní stránka Registrace
Fakturační údaje
Jméno * Příjmení *
Ulice * Město *
PSČ * Stát *
Email *
Telefon *
Doprava
Způsob doručení *
Další nastavení
Přihlašovací heslo * Přihl. heslo znovu *
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


 

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Mdíly Milan Rajnoch IČ: 43608302 DIČ  CZ 5803121258 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese mdíly.cz.


 

Ochrana osobních údajů

 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, případně identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné. Ochrana osobních údajů kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené prostřednictvím internetového obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu (dále jen „zpracovatele“). Kromě osob dopravujících zboží (PPL). Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


 

Ceny zboží

Ceny u zboží v internetovém obchodě Mdíly.cz  jsou vždy aktuální a platné. Uvedené ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH. Ceny nezahrnují případné další poplatky jako dopravné, balné atd. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.

 

Uzavření kupní smlouvy

Všechny objednávky jsou závazné. Objednávku lze učinit osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím internetového obchodu Mdíly.cz . prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:objednaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu); způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu včetně dohodnuté ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Vztahy a případné spory vzniklé na základě uzavřené smlouvy, budou řešeny výhradně dle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Vznikne-li pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. 

Ve výjimečných případech se může stát že, zakoupený produkt nemusí být kompatibilní s požadovaným vozem.Tyto vady jsou způsobeny špatnými katalogovými informacemi které jsou předány od výrobce vozidla.

Naše firma nezodpovídá za chybné dodání katalogových informací a nekompatibilitě zakoupeného produktu

 

Platební podmínky 

Prodávající akceptuje následující platební podmínky. Zvolený způsob úhrady zboží je v kompetenci kupujícího.

 

Dobírka

Při platbě na dobírku, je zboží hrazeno přímo řidiči přepravní společnosti až při jeho převzetí. kupující navíc hradí tzv. dobírečné.

Bankovní převod

Při platbě klasickým bankovním převodem uhradí kupující částku na účet prodávajícího, který obdrží v potvrzovacím e-mailu o přijetí objednávky společně s variabilním symbolem (číslem objednávky).

Bankovní spojení

 Č. účtu: 100200499 / 0600

Není-li částka připsána na účet prodávajícího nejpozději do 5 pracovních dnů, bude objednávka stornována.

 

Dodací podmínky

Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího ke dni zaplacení kupní ceny. Zboží až do jeho úplného zaplacení zůstává ve vlastnictví prodávajícího. Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratším termínu od potvrzení objednávky. kupující má právo zvolit si způsob dopravy, který mu nejvíce vyhovuje.

 Cena dopravy v sekci dodací podmínky.


 


 

Adresa  pro osobní odběr (po předchozí domluvě) , adresa zasilek (VÝMĚNA ZBOŽÍ/REKLAMACE)

Mdíly Milan Rajnoch, Svazarmovská 1011, Rožnov pod Radhoštěm


 

Při dodání zboží přepravcem PPL je kupující povinen zásilku při převzetí pečlivě zkontrolovat a v případě, že vykazuje zjevné poškození, ihned sepsat s přepravcem „ Zápis o škodě“. Na pozdější reklamace z těchto důvodů nebude brát prodávající zřetel.

 

Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. Vrácené zboží nesmí být poškozeno či nést známky opotřebení a vráceno v původním obalu. Prodávající vrátí spotřebiteli částku odpovídající kupní ceně zboží nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Je-li vrácené zboží poškozeno či opotřebeno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody odpovídající snížení hodnoty zboží. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, neboc) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.Milan Rajnoch - Mdíly umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli tak Milan Rajnoch - Mdíly potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese Mdíly Milan Rajnoch, Svazarmovská 1011, Rožnov pod Radhoštěm. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Milan Rajnoch - Mdíly bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Milan Rajnoch - Mdíly obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Milan Rajnoch - Mdíly spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu. Milan Rajnoch - Mdíly odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Milan Rajnoch - Mdíly bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Milan Rajnoch - Mdíly však není povinný vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Milan Rajnoch - Mdíly odeslal.  Odstoupení v ostatních případech Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Milan Rajnoch - Mdíly, co ještě vrátit může, a dá Milan Rajnoch - Mdíly náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.V souladu s obchodními podmínkami Vás upozorňujeme , že právo na vrácení finanční částky je možné až po předání zboží k vrácení k nám zpět.Vrácení můžete provést osobně po tel. domluvě nebo přepravní společností. Zákazníkovi musíme vrátit kupní cenu a rovněž náklady na nejlevnější dopravu k němu. Podotýkáme , že proplacení dopravy zpět k nám na prodejnu nebude akceptováno.Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy.

 Ve výjimečných případech se může stát že, zakoupený produkt nemusí být kompatibilní s požadovaným vozem.Tyto vady jsou způsobeny špatnými katalogovými informacemi které jsou předány od výrobce vozidla nebo auto je složeno z vice vozidel.

 

 

POSTUP:

1) informujte nás  e-mailem

2) zboží zašlete (ne na dobírku) na naši adresu

3) zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení  spolu s kopií o koupi zboží v našem obchodě ( Paragon daňový doklad / faktura) Výrobky které jsou zaslány k vrácení musí být pečlivě zabaleny aby nedošlo k poškození zboží i obalu výrobku.

4)Ke zboží nezapomeňte přiložit protokol o výměně + kopii dokladu

5) Vrátíme Vám peníze bankovním převodem

 

Kontaktní adresa zasilek :

Mdíly Milan Rajnoch, Svazarmovská 1011, Rožnov pod Radhoštěm


 

Zboží zaslané zpět na dobírku nebude prodávajícím převzato!

 

Vrácení zboží - nákup na IČ

Na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ, se nevztahuje zákonná 14denní lhůta na vrácení či výměnu zboží. V tomto případě se prodej Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

Vrácení zboží nad 14ti denní lhůtu

Vrátit zboží nad 14 dní je možné pouze po individuální domluvě. 


 

Na vrácení poštovného má kupující právo pouze při vrácení zboží dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, viz. článek VIII. Odstoupení od smlouvy.


 

 

 REKLAMAČNÍ ŘÁD

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem se záruční doba stanovuje na 1 rok . Záruční doba 2 roky  je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti. Při nákupu   v rámci své podnikatelské činnostina / IČ nemáte stejná práva jako spotřebitel. Jestliže se zboží porouchá, můžete jej reklamovat, nemáte právo se dovolávat 30denní lhůty pro její vyřízení. Obchodní zákoník hovoří pouze “o přiměřené dodatečné lhůtě”. Při nákupu na IČ vám též prodávající nemusí přiložit český návod a plnit informační povinnost, dále  rovněž nemáte nárok na  14 denní lhůtu na odstoupení od smlouvy bez udání důvodů a vrácení peněz. Některé e-shopy tuto možnost sice zákazníkům z řad podnikatelů nabízejí, nejedná se ale o zákonnou povinnost. Viz. obchodní zákoník.Výše  nákladů spojených s reklamací na výměnu nového produktu bude akceptována pouze do hodnoty zakoupeného produktu.


 

Práva z vadného plněníPráva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

Další práva a povinnosti smluvních stran

Závěrečná ustanovení

 

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

 

 

Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody Mdíly.cz jsou přijímány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

Závěrečná ustanovení


 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Milan Rajnoch

Mdíly

Uhliska 426

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 43608302

DIČ  CZ 5803121258

 

Milan Rajnoch - Mdíly si vyhrazuje právo vymáhat smluvní pokutu  za ušlé poštovné, o které přijdeme při nepřevzetí zásilky.Upozorňujeme ,že veškeré námi prodávané produkty jsou určeny k montáži a používáni odborným servisem nebo osobou pečlivě proškolenou o správném používání produktu.V případném sporu musí být doložena oprávněnost o používáni dané součásti (certifikát,doklad o úspěšném zakončení školení,titul opravňující používání specializovaného dílu.


 

Veškeré produkty vrácené na kauci musí být vráceny v originálních obalech pro jejich následnou evidenci u výrobce.